KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’ NU KAPSAMINDA SAĞLIK KURUMUMUZA AİT AYDINLATMA METNİ

Kişisel  Veri                    : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Sağlık Kurumumuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu madde 3/f uyarınca üzere veri sorumlusu niteliğindedir.

Veri Sorumlusu Unvanı   : Selda Center Medikal ve Sağlık turizm Reklam Sanayi Ticaret Limited Şirketi

SAĞLIK KURUMUMUZUN KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE AKTARMADAKİ AMACI

(6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde
6/(3) )

 • Kamu
  sağlığının korunması,
 • Koruyucu
  hekimlik,
 • Tıbbî
  teşhis,tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması
  ve yönetimi

ile kanunlarla dair yönetmelikler nazarında mevcut
görev ve sorumluluklarımız.

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 20.10.2016 – 29863:
 Madde 7 – (1) Kişisel
sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan
kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası
aranmaksızın işlenebilir.

 • Kurumumuzu Ziyaret Ettiğiniz Takdirde Kayıt
  Altına Alınabilecek Olan Kişisel Verileriniz:

Resmî Gazete Tarihi: 27.03.2002 Resmî Gazete Sayısı:
24708 Özel Hastaneler Yönetmeliği  Madde 48 Gereğince Kayıt
Edilecek Veriler

 • Hasta
  kabul kâğıdı(Ad soyad ,T.C. kimlik numarası , pasaport numarası veya
  geçici T.C. kimlik numarası Doğum yeri ,doğum yılı,Medeni
  halCinsiyet  Adres,Telefon numarası vb.)
 • Tıbbî müşahade ve
  muayene kâğıdı,
 • Hasta
  tabelası,
 • Hemşire
  gözlem kağıdı,
 • Röntgen
  ve laboratuvar istek kâğıdı ve tetkik raporları,
 • Ameliyat
  kâğıdı,
 • Hastanın
  muayene istek formu,
 • Çıkış
  özeti,
 • Uygulanacak
  tedavinin kabul edildiğine dair olan ve 1/8/1998 tarihli ve
  23420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin
  ilgili maddesi uyarınca alınmış rızayı gösteren muvafakat formu.
 • Randevu
  bilgileri,
 • Elektronik
  posta adresi,
 • Sair
  iletişim verileri,
 • Müşteri
  temsilcileri ,hasta hizmetleri tarafından ,çağrı merkezi standartları
  gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta,
 • Mektup
  veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçildiğinde elde
  edilen kişisel veriler
 • Banka
  hesap numarası,
 • IBAN
  numarası,
 • Kredi
  kartı bilgisi,
 • Faturalama
  bilgileri gibi finansal verileri;
 • Özel
  sağlık sigortasına ilişkin verileri
 • Sosyal
  Güvenlik Kurumu verileri;
 • Sağlık
  kurumunun ziyaret edilmesi  halinde güvenlik ve denetim amaçlı
  tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleri, Resmî Gazete Tarihi:
  27.03.2002 Resmî Gazete Sayısı: 24708 Özel Hastaneler Yönetmeliği:
   Hasta
  mahremiyeti dikkate alınmak kaydıyla, ortak kullanım alanları kamera kayıt
  sistemi ile kayıt altına alınır ve kamera görüntüleri en az iki ay süre
  ile saklanır.)
 • Otopark
  kullanımı halinde araç plaka bilgileri,
 • Kurumumuza
  yapılan iş başvuru formları
 • Kurumda çalışan kişilere ait özlük dosyaları,

dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu
olarak elde edilen her türlü veriniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HASTANEMİZCE KORUNMASI:

Tarafımızca elektronik ve fiziksel ortamda kayıt
altına alınan tüm kişisel verileriniz; Özel Nitelikli Kişisel Verilerin
İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı
madde 3 ve madde 4 Kapsamına uygun olan sistem ve şartlarda korunmaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ  AKTARILABİLECEĞİ
KURUMLAR:

 • Sağlık
  Bakanlığı
 • Sgk
 • Anlaşmalı
  Laboratuvar Firması
 • Özel
  Sigorta Şirketleri
 • Anlaşmalı
  Arşiv Firması
 • Hastane
  Bilgi Yönetim Sistem Sağlayıcıları
 • 6899 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  madde 8/b ve 9/2 gereği yeterli önlemler alınmak kaydıyla 6. Maddenin
  üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde
  aktarılacak kurumlar.

KİŞİSEL VERİLERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ:

6899 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde
11 gereği;

 • Kişisel
  veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel
  verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel
  verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
  kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt
  içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri
  bilme,
 • Kişisel
  verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
  düzeltilmesini isteme,
 • Kanunlarda
  öngörülen şartlar ve sağlık bilgilerinizi saklama sorumluluğumuz (yataklı
  ve yataksız tedavi kurumlarınca yapılacak arşivleme 20 yıl sonunda
  yerel veri tabanından silinebilir.)
  saklı kalmak kaydıyla, kişisel
  verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen
  verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
  etme,
 • Kişisel
  verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
  zararın giderilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
  sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  haklarına sahiptir.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI

6899 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu

MADDE 13- (1) İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla
ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle
veri sorumlusuna iletir. (2) Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri,
talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. (3) Veri sorumlusu talebi kabul
eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı
olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul
edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri
sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade
edilir.

Kurula şikâyet

MADDE 14- (1) Başvurunun reddedilmesi,
verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi
hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren
otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula
şikâyette bulunabilir. (2) 13 üncü madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden
şikâyet yoluna başvurulamaz. (3) Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel
hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Şikâyet üzerine veya resen incelemenin
usul ve esasları

MADDE 15- (1) Kurul, şikâyet üzerine
veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda
gerekli incelemeyi yapar. (2) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının
Kullanılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen şartları taşımayan
ihbar veya şikâyetler incelemeye alınmaz. (3) Devlet sırrı niteliğindeki bilgi
ve belgeler hariç; veri sorumlusu, Kurulun, inceleme konusuyla ilgili istemiş
olduğu bilgi ve belgeleri on beş gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde
inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır. (4) Şikâyet üzerine Kurul,
talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren
altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. (5) Şikâyet
üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması
hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından
giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden
itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. (6) Şikâyet
üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin yaygın olduğunun tespit
edilmesi hâlinde Kurul, bu konuda ilke kararı alır ve bu kararı yayımlar.
Kurul, ilke kararı almadan önce ihtiyaç duyması hâlinde, ilgili kurum ve
kuruluşların görüşlerini de alabilir. (7) Kurul, telafisi güç veya imkânsız
zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin
veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve Kişisel Verilere ilişkin öneri,
şikayet ve taleplerinizi alabilmek adına yukarıda mevcut başvuru butonuna
başvuru gönderebilir veyahut info@seldahaircenter.com adresli internet
sahifesine mail atabilir veya kurumumuz Hasta Hakları Birimine müracaat
edebilirsiniz. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği telefon
iletişimi üzerinden kişisel verilere ilişkin bilgi verilememekte olup
anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.